Skip to content
Calculator test


База за изчисления:

Кредитор:
Длъжник:
База за изчисления:
Размер на главницата:
Размер на годишния лихвен процент: 0
Начална дата на периода: 01-01-1970
Крайна дата на периода: 01-01-1970
Дни за периода: -1
Лихва:
0лв.


File was uploaded successfully!